Random Thoughts

Anything under the sun

Congrats UP Maroons!

Leave a comment


Isang MAPULANG pasasalamat din sa UP Pep Squad sa paglahad ng mensaheng “Madapa man, o mahulog sa mga kamay ng kaaway, basta’t para sa KALAYAAN, handang BUMANGON upang ituloy ang LABAN, hanggang sa kamatayan!”

Nawa’y panindigan ng lahat ng mga Iskolar ng Bayan ang isinisigaw na FREEDOM sa pamamagitan ng pakikiisa sa lahat ng mga sektor ng lipunan sa mga PAGKIKILOS upang igiit at ipaglaban ang isang Makabayan, Siyentipiko’t MAKAMASANG Edukasyon; dagdag na badyet sa Edukasyon kasabay ang pagbasura ng STFAP, pagharang sa mga panukalang Lab Fee, Misc Fee at TOFI; TUNAY na REPORMA sa lupa; DAGDAG na sahod sa mga manggagawa; pagpapalaya sa mga bilanggong pulitikal; pag-rebisa o pagbasura ng Anti-Cybercrime Law; pagpasa ng Komprehensibong RH Bill; dagdag na Badyet sa Kalusugan, Pabahay at iba pang batayang pangangailangan ng mamamayan; pagbasura ng Oil Deregulation Law; pagbasura sa polisiyang Neo-Liberal; at, ang pag-protekta sa soberanya ng bansa laban sa US, China at iba pang nais magtangkang sakupin ang bansa, siyempre, kasabay ang pagpapatalsik sa mga sundalong Kano mula sa bansa at pagsulong ng National Industrialization. Padayon sa pakikibaka para sa Tunay at Ganap na Makabayang Demokrasya! Padayon, Iskolar NG Bayan! #Make8Happen

Argghh… naiyak ako.. at siguradong naiiyak din ngayon ang mga survivor, bayani at martir ng Martial Law.. Wooh! Padayon, Iskolar NG Bayan! #NeverAgainToMartialLaw #NoToBudgetCutAndTOFI #YesToGreaterStateSubsidy We Say No to Mgt 186 Lab Fee #Freedom #Make8Happen

Author: pchan_august

Juris Doctor (Law) Graduate. Iskolar ng Bayan. Activist. Environmentalist. Frustrated Singer, Poet and Writer. Computer Enthusiast. Servant of the Masses. God's Servant.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s