Random Thoughts

Anything under the sun


Leave a comment

Mensahe ng Pakikiisa sa mga Manggagawa sa Araw ng Paggawa

Colon St., Cebu City | Mayo 1, 2012

Disclaimer: Delivered this speech in Cebuano. Transcribing it into Filipino is for the purpose of relaying it also to other workers nationwide.

 

Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat. Mula sa hanay ng mga kabataan at estudyante, amin pong ipinaabot ang aming pagbati sa lahat ng mga manggagawa di lamang para sa paggunita ng Araw ng Paggawa kundi para sa ating kapanalunan — kapanalunan dahil muli na naman tayong nagsama-sama’t nagkakaisa at para sa darating na kapanalunan ng mga manggagawa’t masang-api.

Mataas po ang pagtanaw naming mga kabataan at estudyante sa mga manggagawa. Ang mga papel at lapis na ginagamit namin sa pag-aaral, ang kuryenteng ginagamit namin sa aming mga laboratoryo, ang tubig na aming iniinom at ginagamit panligo, ang mga electric fan at iba pang pasilidad sa aming mga silid-aralan, ang mga leksyon na nagbibigay sa amin ng karunungan — lahat ng ito’y aming nakamit at nakakamit dahil sa ating mga manggagawa. Bagkus, lubos ang aming pasasalamat sa inyo na, bukod sa aming mga pamilya, ay tunay ring nag-aalaga sa amin at tumutulong na abutin ang aming mga pangarap.

Datapwa’t masakit din sa amin ang makita kayong pinahihirapan — inaabuso, nililinlang, sahod na hindi sapat, walang seguridad sa trabaho, ipinagkait ang mga karapatan — karapatan na mag-organisa, karapatan na magpahayag, karapatan na magtrabaho na may dignidad.

Ramdam din naming mga kabataan at estudyante ang mga paghihirap ng mga manggagawa sapagka’t ang aming mga magulang ay mga manggagawa rin. Sabay ng pagtaas ng tuition at pagtaas ng mga presyo ay ang hindi naman pagtaas ng mga sweldo ninyo at ng aming mga magulang. Saan na ngayon kukuha ng pang-matrikula sina Tatay at Nanay? Saan na kayo kukuha ng pantustos ng pag-aaral ng inyong mga anak? Sabayan pa ng pagkaltas ng gubyerno sa badyet ng edukasyon.

Mga kasama, ang lahat ng ito’y bunga ng kasalukuyang sistema, ng kapitalistang sistema kung saan, ang mga taong pumunla ng dugo’t pawis sa pagtatrabaho ay hindi umaangat ang buhay dahil gustong gawing alipin ng mga kapitalistang ganid at makasarili.

Bagkus, ang sistemang ito’y nararapat lamang na kalampagin at palitan ng sistemang makabayan at demokratikong may sosyalistang perspektiba — ang sistema kung saan ang lahat ng mga manggagawa — ang mga pinakamasisipag na mamamayan at ang backbone ng ekonomiya ng lipunan — ay nabibigyan ng malaking importansya. Kung kaya’t huwag tayong tumigil dito kundi magpatuloy tayo sa pagkabig pa ng ating mga kasama sa trabaho samantalang oorganisahin din namin ang aming mga kapwa estudyante upang sama-sama nating itaguyod ang sistemang makakapagpalaya sa mga manggagawa, sa masang-api, at sa ating lahat. Mabuhay at padayon!

 

Sahod ITAAS, Presyo Ibaba!
Dagdag na P125 sa sahod, across the board, NATIONWIDE!
Imperyalismo, Burukratang Kapitalismo, Pyudalismo — IBAGSAK!
Uring Manggagawa, HUKBONG MAPAGPALAYA!